Erireglement

1. Organiseerijad

Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts ESTONIA (REFS Estonia) organiseerib Baltimaade Filateelianäituse (Baltic Philatelic Exhibition) BALTICA’ 2011 koostöös Eesti Filatelistide Liidu (EFL). Eesti Kultuuriministeeriumi ja Sihtasutuse Tallinn Kultuuripealinn 2011.

2. Aeg ja näitusepaik

BALTICA’ 2011 näitusepaigaks on Tallinnas Kalevi spordihall, alates neljapäevast, 07.juulist kuni laupäeva, 09. juulini 2011.

3. Reglemendid

Näitust reguleeritakse käesolevate erireglementide (üldiselt kokku lepitud Baltimaade reglemendid (Baltic Regulations) ning üldised EFL poolt heaks kiidetud marginäituse reglemendid) alusel. Väljapanekute hindamisel järgitakse FIP-i GREF ja SREV reegleid. Kui enne näitust avaklassi reglementi ei ratifitseerita, siis hinnatakse avaklassi vastavalt FEPA avaklassi reglementidele.

Kõik FIP reglemendid on saadaval inglise, saksa, prantsuse ja hispaania keeles FIP kodulehel www.f-i-p.ch ( regulations) ning soome keeles SFFF kodulehel www.filatelisti.fi (-> näyttelyt -> FIP-näyttelysäännöt).

4. Näituseklassid

 • 1 Väljapanekud väljaspool võistlust
  • 1.1 Žüriiliikme klass
  • 1.2 Kutsutute klass
 • 2 Võistlusklassid
  • 2.1 Traditsiooniline filateelia
  • 2.2 Postiajalugu
  • 2.3 Aerofilateelia ja astrofilateelia
  • 2.4 Temaatiline filateelia
  • 2.5 Avatud klass
  • 2.6 Postkaart
  • 2.7 Noorte filateelia
  • 2.8 Kirjandus

Klassides 2.1. – 2.7 on lubatud ka ühe stendi väljapanekud.

Klassides 2.1. – 2.6. on väljapanekud grupeeritud järgnevalt:

 • A. Rahvuslik grupp – Eesti
 • B. Baltimaade (Baltic) grupp – Kõik Baltimaade riigid ja alad
 • C. Rahvusvaheline grupp – Kõik ülejäänud riigid ja alad

Kirjanduse klassi võib esitada ka elektroonilisi filateeliapublikatsioone.

Noorte filateelia klass on omakorda jagatud vanuse põhjal järgnevalt:

 • A: kuni 15 aastat
 • B: 16-18 aastat
 • C: 19-21 aastat

Noorte filateelia klassi vanusegrupp määratakse kindlaks osaleja vanuse põhjal 1.01.2011 seisuga. Avatud klassi või ühe stendi väljapanekuid ei saa esitleda Noorte filateelia klassis.

5. Näitusestendid

Näitusel kasutatakse standardseid Põhjamaade (Nordic) stende ja igal stendil on ruumi 4 x 4 lehele maksimaalse suurusega 24 x 30 cm. Stendi suurus on 87 x 119 cm.

Võistlusklassides 2.1. – 2.7. peab igal väljapanekul olema vähemalt viis ja mitte rohkem kui kaheksa stendi. Lisaks võivad klassides 2.1. – 2.6. olla ühe stendi väljapanekud.

Noorte klassis on stendide arv järgmine:

 • Vanusegrupp A: min 2 ja max 4 stendi (32-64 lehte)
 • Vanusegrupp B: min 3 ja max 5 stendi (48-80 lehte)
 • Vanusegrupp C: min 4 ja max 5 stendi (64-80 lehte)

6. Medalid, auhinnad ja diplomid

 • Teistele väljaspool võistlust (klassides 1.1. – 1.2.) osalevaid väljapanekuid autasustatakse žürii poolt suurte vermeil medalitega.
 • Grand Prix BALTICA’2011 antakse žürii poolt parimale väljapanekule.
 • Rahvuslik Grand Prix (Grand Prix National) antakse žürii poolt parimale väljapanekule Rahvuslikus grupis (grupp A)
 • Baltimaade Grand Prix (Grand Prix Baltic) antakse žürii poolt parimale väljapanekule Baltimaade grupis (grupp B)
 • Rahvusvaheline Grand Prix (Grand Prix International) antakse žürii poolt parimale väljapanekule Rahvusvahelises grupis (grupp C)
 • Kõik Grand Prix’d on hinnalised kingitused ning antakse kuldmedalite asemel. Grand Prix’d võib anda, kui väljapanek on saanud hindamise ajal kuldmedali saamiseks piisavalt punkte.
 • Klasside 2.1. – 2.6. ja 2.8 jaoks on žüriiliikmetele saadaval järgmised medalid: kuld, suur vermeil, vermeil, suur hõbe, hõbe, hõbedane pronks ja pronks.
 • Noorteklassi 2.7 jaoks on žüriiliikmetele saadaval järgmised medalid: vermeil, suur hõbe, hõbe, hõbedane pronks ja pronks.
 • Ühe stendi väljapanekud saavad sertifikaadi infoga võistlusklassi ja väljapanekule antud punktide kohta. Selles klassis medaleid ei jagata.
 • Kõik võistlusklasside väljapanekud saavad samuti sertifikaadi medalitaseme ja saadud punktidega.
 • Väljapanekud, mis ei saanud medalit, saavad osalemissertifikaadi.
 • Väljapanekud klassides 2.1. – 2.8 võivad žürii käest lisaks medalitele saada eriauhindu.

7. Osalemine ja kvalifitseerumine

BALTICA’ 2011 näitusel võivad osaleda Baltimaade (Läti, Leedu ja Eesti) Rahvuslike Föderatsioonide või Noorteföderatsioonide liikmesorganisatsioonide liikmed. Eesti Filatelistide Seltsi liikmed Soomest, Rootsist ja või mujalt maailmast võivad samuti näitusel osaleda.

Klassidesse 2.1 – 2.8 kvalifitseerumiseks peab näitaja olema saanud rahvusliku taseme näitusel vähemalt hõbemedali (65 punkti). Sama kehtib ühe stendi väljapanekute kohta. Kirjanduse klassis 2.8 seda nõuet ei ole.

Noorteklassis 2.7 kvalifitseerumiseks peab olema vanusegrupis A vähemalt pronksmedal (60 punkti) ja vanusegruppides B ja C vähemalt hõbemedal (65 punkti).

Osalemiseks on vajalik, et väljapanekut on varem eksponeeritud rahvusliku taseme näitusel. Näitusekomitee võib rahvusliku komissari palvel heaks kiita väljapanekuid, mis ei kvalifitseeru ülaltoodud reeglite alusel.

Näitajad (osalejad) peavad arvestama, et lubatud on esitada vaid objekte, mille omanikuks nad ise on. Väljapanek peab olema olnud näitaja oma vähemalt kaks aastat enne näituse toimumist.

Osalejad võivad näitusel osaleda pseudonüümi all. Näitaja tegelik identiteet saab olema teada näitusekomiteele ja žüriile.

Žüriiliikmed ja žüriiliikmeõpilased ei saa osaleda võistlusklassis.

Kirjanduse klassis näidatavad margikataloogid või ajakirjad on avaldatud 2009 või hiljem. Kõik muu kirjandus on avaldatud 2009 või hiljem. Filateeliaajakirjadel saab näidata vaid viimast aastakäiku. Kõik kirjanduseklassi 2.8 väljapanekud antakse näituse korraldajatele kahes eksemplaris ning need jäävad näituse omandisse peale näitust.

8. Avaldused

Kõik avaldused tuleb esitada läbi asjakohase rahvusliku komissari. Kõik Baltimaad, Eesti Filatelistide Selts Soomes ja Rootsis on määranud komissari avalduste haldamiseks.

Iga väljapaneku jaoks on vajalik spetsiaalne avaldusevorm (elektrooniline või paberil). Vormid on saadaval rahvuslike komissaride kaudu ja BALTICA’2011 veebilehel. Avaldusevormid tuleb saata asjakohasele rahvuslikule komissarile hiljemalt 15.02.2011 ja näitusekomitee saab need mitte hiljem kui 10.03.2011.

Avaldusevorm tuleb saata koos väljapanekut tutvustava lehega, mis sisaldab väljapaneku plaani või kirjeldust. Tutvustava lehe võib samuti saata elektrooniliselt. See ei kehti kirjanduseklassi (2.8) kohta. Tutvustav leht võib olla esialgne ning seda võib muuta peale väljapaneku esitamist, samas väljapaneku nimi peab samaks jääma. Näitaja võib samuti saata vabatahtliku kokkuvõtte oma väljapanekust koos avaldusega.

Näitusekomitee informeerib avalduse esitajaid vastuvõetud väljapanekutest ja määratud stendidest hiljemalt 15.04.2011.

Näitusekataloogis on kirjas avalduses esitatud pealkiri. Lisaks võib kataloogi tarbeks esitada lühikirjelduse.

Näitusekomiteel on õigus ilma selgitust andmata avaldusi heaks kiita või tagasi lükata. Komitee otsused edastatakse läbi vastava voliniku.

9. Tasud

Võistlusklassides 2.1 – 2.6 osalemise tasu on 10 EUR stendi kohta. Samas, ühe stendi väljapanekute (klassides 2.1. – 2.6.) tasu on 15 EUR. Kirjanduseklassis 2.8 on tasu 20 EUR näituseobjekti kohta.

Noorteklassis 2.7 osalemistasu ei ole.

Iga näitaja saab näitusele prii sissepääsu, ühe näitusekataloogi ning tulemuste nimekirja (palmares – võitjate nimekiri)

10. Žürii

Võistlusklasside väljapanekuid hindab EFL poolt heaks kiidetud žürii. Žüriiliikmed valitakse Baltimaade föderatsioonide poolt igast ühest üks ning nad peavad olema vähemalt kvalifitseerunud Baltimaade kohtunikud. Lisaks võib kutsuda väljas poolt Baltimaid ühe või rohkem FIP taseme kohtunikku. Žürii president on Soomest ning peab olema FIP poolt heaks kiidetud rahvusvaheline kohtunik.

Žürii saab näitajaga konsulteerimata väljapaneku üle viia ühest võistlusklassist teise. Žürii on hindamisel sõltumatu väljapaneku eelnevalt saavutatud tulemustest. Žürii otsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu.

Žürii töö viiakse läbi vastavalt FIP poolt avaldatud väljapanekute hindamise regulatsioonidele (GREV ja SREV).

Kui žürii avastab näitusel manipuleeritud, võltsitud või täiendatud objekte väljapanekus ilma vastava kirjelduseta, siis väljapanekut võib alandada vähemalt ühe medali võrra. Raport selle kohta saadetakse volinikule, näitajale ja vastavale Föderatsioonile.

Žüriil ja näitusekomiteel on õigus lasta eksperte inspekteerima ükskõik millise väljapaneku objekte. Vastav komissar peab sellise inspektsiooni ajal alati kohal olema.

11. Näitajate kohustused

Kogu kommunikatsioon võistlusklassis näitaja ja näituse juhatuse või žürii vahel peab käima läbi vastava komissari.

Kirjanduseklassi väljapanekud tuleb saata näitusele kahes eksemplaris ja peavad jõudma näitusele mitte hiljem kui 22.02.2011.

Iga väljapaneku leht peab olema kaetud läbipaistva kaitsekihiga ning nummerdatud. Teatud stendile kuuluvad lehed peavad olema pandud stendiümbrikusse, mis toimetatakse igale näitajale piisavalt vara enne näituse toimumist. Näitaja nimi peab olema iga üksiku lehe tagaküljel.

Iga ekspertiisiobjekti kõrval peab olema täht e. Ekspertiisisertifikaadid või nende koopiad peavad olema iga kõne all oleva näituselehe taga.

BALTICA’ 2011 ei võta vastu muid materjale peale stendidel näidatavate näituselehtede.

12. Väljapanekute ülesseadmine ja edasitoimetamine

Need Eesti väljapanekud, mis ei anta üle personaalselt, tuleb saata postiga. Nad peavad jõudma näitusele kõige varem 17.03.2011 ja mitte hiljem kui 30.03.2011. Väljapanekute personaalne kohaletoimetamine võib toimuda kuni 31.03.2011 kella 1300ni. Väljapanekute kohaletoimetamine teistest riikidest on korraldatud läbi vastavate komissaride.

Näitajad või volituse alusel nende esindajad saavad oma väljapanekute üleandmisel 31.03.2011 sõlmida näituse juhatusega kokkuleppe ning on lubatud oma väljapanekuid üles seadma. Kõikidel muudel juhtudel võtab näituse juhatus kohustuse väljapanekute ülesseadmiseks.

Näitajad või volituse alusel nende esindajad saavad sõlmida näituse juhatusega kokkuleppe ning on lubatud oma väljapanekuid maha võtma ja ära viima peale näituse sulgemist 11.07.2011. Väljapanekud, mida ei ole selleks kuupäevaks kokku kogutud, tagastatakse posti teel tähitult vahetult peale näitust.

Personaalselt oma väljapanekuid maha võtvad näitajad peavad allkirjastama kviitungi väljapanekute eest. Edasisi kaebusi väljapanekute seisukorra kohta ei arvestata.

Kõiki näitajaid informeeritakse, kui nende väljapanek on kätte saadud.

Kui väljapanekut ei laeku ülaltoodud kuupäevadeks, siis näitaja ei ole lubatud näitusel osalema. Stenditasu ei tagastata.

13. Tolliregulatsioonid

Infot nõutavate tollideklaratsioonide kohta annavad vastavad komissarid.

14. Turvaküsimused

Näitusekomitee võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada väljapanekute turvalisus näituse ajal, kuid ei võta vastutust väljapanekutele tekitatud kahjustuste eest. Väljapaneku tarvis kindlustuse tegemine nii transpordi ajaks näitusele ja näituselt ära kui ka näituse ajaks jääb näitaja kohustuseks.

15. Muutused ja ebakõlad

Näitusekomiteel on õigus käesolevaid erireglemente muuta. Näitajaid informeeritakse sellistest juhtudest nii kiiresti kui võimalik.

Näitusekomiteel on samuti õigus teha lõplikke otsuseid küsimustes, mida ei saa lahendada käesolevate erireglementidega või punktis 3 ära toodud reglementidega.

Näitaja kinnitab avalduse allkirjastamisega heaks käesolevad erireglemendid ning on kohustatud neid järgima.

Kõik õiguslikud nõuded tuleb esitada näitusekomiteele hiljemalt 22.07.2011. Neid õiguslikke nõudeid lahendatakse Eesti seaduste alusel Eesti kohtus.

Eesti Filatelistide Liit (EFL) on ratifitseerinud käesolevad reglemendid.

Kommenteerimine on suletud