NÄITUS 2018

Sisukord

Tradisiooniline filateelia

 • Kaido Andres “Estonian Coat of arms 0,15 copeck issue” – 86p, suur kullatud hõbe (16 lehte)
 • Peeter Pärn “Eesti Post 1993 – Jõuluväljaanne” – 70p, hõbe (16 lehte)
 • Jaan Roots /Norra/ “Estonia – The First Ten Years, 1918 – 1928” – 91p, kuld (2×16 lehte)

Postiajalugu

 • Oliver Hanschmidt “Travelling Post Office Cancels in Estonia 1919-1944” – 85p, suur kullatud hõbe (3×16 lehte)
 • Peeter Pärn “Provisional Means Replacing Postage Stamps in Estonia in 1991” – 85p, suur kullatud hõbe (5×16 lehte)
 • Peeter Pärn “Eesti ajutised postimaksevahendid üleminekuperioodil aastal 1992” – 85p, suur kullatud hõbe (5×16 lehte)
 • Peeter Sgirka “Laagripost DP pagulaslaagrites Saksamaal” – 85p, suur kullatud hõbe (16 lehte)

Temaatiline filateelia

 • Darius Liutikas /Leedu/ “Scouting in Estonia” – 76p, suur hõbe (12 lehte)
 • Mats Söderberg /Rootsi/ “Estonians Outside Estonia 1944-1991” – 80p, kullatud hõbe (5×16 lehte)

Noorte temaatiline filateelia

 • Oliver Matto “Helikopteri kümme ametit” – 71p, hõbe (16 lehte)

Postkaardid

 • Viktor Kuik “Statues et monuments de Paris / Pariisi ausambad” – 70p, hõbe (5×16 lehte)
 • Indrek Liiva “Läänemaa Vabadussoja mälestusmärgid” – 81p, kullatud hõbe (16 lehte)
 • Elmo Viigipuu “Richard Kivit (1888-1981). Valik Eestimaa vaadetega postkaarte” – 72p, hõbe (16 lehte)
 • Riin Viigipuu “Harry Potter” -73p, hõbe (16 lehte)

Väljaspool konkurssi

 • Helbe Liin “Valik õhupostisaadetisi” (6×16 lehte)
 • Samuel Golomb “Postmargi kolmas elu” (12+8 lehte)

Eksponaate hindas žürii koosseisus: Kaido Laurits ja Raivo Klaus


Näituse lahtioleku aega on pikendatud kuni 30. aprillini 2018.


Avaldused

Kuni 22.01 2018. a.

* Kõige lihtsam on täita ja saata avaldus veevivormi vahendusel (iga kogu jaoks eraldi): AVALDUS.


Juhend

1. Organisaatorid, aeg ja koht

1.1. Filateelia ja postkaardinäituse internetis FILATEELIA.EE/NÄITUS-2018 korraldavad Hiiu Kogujate Selts, Tallinna Filatelistide Selts ja REFS ESTONIA.

1.2. Näitus toimub 10.-31. märtsini 2018 veebinäitusena internetis.

1.3. Näituse puhul kasutatakse sama tehnilist lahendust nagu on kasutusel filateelia.ee alalise näituse puhul.

2. Eesmärgid

2.1. Tutvustada kollektsionääride poolt kogutut võimalikult paljudele huvilistele.

2.2. Levitada teadmisi ja vilumusi filateelia- ja postkaardinäituste eksponaatide koostamiseks ja vormistamiseks.

2.3. Uute, varem näitustel mitte osalenud eksponaatide omanikel on võimalus taotleda sellele näitusele esitatud eksponaatidele osalemise võimalust rahvusvahelisel filateelianäitusel EstEx 2018. Kindlasti pääsevad osalema eksponaadid, mis saavad hindamisel rohkem kui 70 punkti.

3. Osavõtutingimused

3.1. Osaleda võivad kõik Eestis tegutsevate filateeliaorganisatsioonide liikmed.

3.2. Osaleda võivad kõigi eesti filatelistlike organisatsioonide liikmed mujalt maailmast.

3.3. Lisaks punktides 3.1. ja 3.2. märgitule võib korraldav toimkond teha ettepaneku osavõtuks ka teistele filatelistidele.

3.4. Ühe osaleja poolt esitatavate võistlustööde arv ei ole piiratud.

3.5. Osavõtusoovist tuleb korraldavale toimkonnale teatada hiljemalt 22. jaanuaril 2018. Avaldus peaks sisaldama võistlustöö pealkirja ja eksponaadi kohta mõnerealise tutvustuse (või koopia tiitellehest ja sisukorra lehest) kataloogi jaoks.

Avalduse vorm (iga kogu kohta eraldi).

4. Osavõtuklassid

4.1. Konkursiklassid:
4.1.1. Traditsiooniline filateelia
4.1.2. Postiajalugu
4.1.3. Temaatiline filateelia
4.1.4. Tervikasjad
4.1.5. Maksimumkaardid
4.1.6. Lennupost
4.1.7. Tempelmargid
4.1.8. Kirjandus /ainult elektroonilised, internetis eksponeeritavad väljaanded/
4.1.9. Postkaardid

4.2. Noorteklass — nooremad kui 18 aastased kogujad (seisuga 1.01.2018).
4.2.1. Traditsiooniline filateelia
4.2.2. Postiajalugu
4.2.3. Temaatiline filateelia
4.2.4. Tervikasjad
4.2.5. Maksimumkaardid
4.2.6. Lennupost
4.2.7. Tempelmargid
4.2.8. Kirjandus /ainult elektroonilised, internetis eksponeeritavad väljaanded/
4.2.9. Postkaardid

4.3. Korraldajate poolt näitusele kutsutud eksponaadid

4.4. Osaleja soovil väljaspool konkurssi eksponeeritud eksponaadid.

5. Nõuded võistlustöödele

5.1. Võistlustööde mahuks on kuni 8 stendi (16 A4 või 8 A3 lehte stendil). Väljaspool konkurssi eksponeeritavate kogude puhul võib kogude mahuks olla kuni 10 stendi ning need võivad jaguneda nii 16 kui ka 12 A4 lehte mahutavateks stendideks.

5.2. Osalemiseks esitatavad kogude lehed peavad olema skaneeritud resolutsiooniga 300 dpi. Faili formaadiks sobib jpg ning failide nimed peaksid olema 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, ….

5.3. Kõik skaneerimiseks üle antavate eksponaatide lehed peavad olema nummerdatud, varustatud omaniku nime ja aadressiga ning paigutatud kaitsvasse kileümbrisesse.

6. Osaleja kohustused ja õigused

6.1. Osaleja esitab vormikohase avalduse iga võistlustöö kohta.

6.2. Osaleja saadab hiljemalt avalduste esitamise viimasel päeval koopia võistlustöö(-de) esimesest lehest (lehtedest).

6.3. Osaleja on kohustatud kinni pidama FIP-i filateelianäituste üldeeskirjadest ning käesolevast juhendist.

7. Võistlustööde hindamine

7.1. Võistlustööde hindamiseks moodustatakse žürii

7.2. Võistlustööde hindamisel kasutatakse vastavaid juhendeid, millede viited on viki.filateelia veebil.

7.3. Žürii jaotab ka välja pandud eriauhinnad arvestades võimalust mööda auhinna väljapanija soovide ning ettepanekutega

7.4. Žürii otsused on lõplikud

8. Võistlustööde saatmine ja tagastamine

8.1. Osaleja valib kogu(-de) kohaletoimetamise mooduse ise ning tasub vajadusel ka kõik sellega seonduvad kulutused. Eelistatud on eksponaatide esitamine digitaalsel kujul, kuid näituse korraldajad võivad eksponaadi ka ise skaneerida, kuid sel juhul peavad eksponaadid jõudma korraldajateni hiljemalt 5. veebruaril 2018.

8.2. Korraldav toimkond informeerib kõiki, kelle avaldused näitusest osavõtuks on rahuldatud, kogude kohaletoimetamise võimalustest ning tähtaegadest.

8.3. Filateeliakogud peavad näituse korraldajateni jõudma hiljemalt 22. veebruaril.

8.4. Skaneerimiseks üleantavate eksponaatide tagastamise organiseerivad ja kannavad vajadusel kulud näituse korraldajad.

9. Julgeolekuabinõud

9.1. Näituse korraldajad teevad kõik neist oleneva neile skaneerimiseks üleantavate eksponaatide turvalisuse tagamiseks alates nende saabumisest kuni tagasisaatmiseni.

9.2. Näituse korraldajad ei vastuta osalejatele osaks saanud kahjude eest, kui selle on põhjustanud vargus, röövimine, tulekahju või mõni muu õnnetus.

9.3. Korraldajad soovitavad osalejatel kindlustada eksponaadid, mis esitatakse skaneerimiseks näituse korraldajatele nende tegeliku väärtuse järgi mõnes kindlustusfirmas.

10. Korraldav toimkond

10.1. Korraldav toimkond jätab endale õiguse muudatuste sisseviimiseks käesolevasse juhendisse ning korrigeerib viivitamatult veebil www.filateelia.ee/naitus-2018 avaldatud juhendit.

10.2. Korraldava toimkonna kontaktandmed:

Sisulised küsimused: elmo.viigipuu@filateelia.ee
Tehnilise küsimused: rain.viigipuu@filateelia.ee